VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s vedením kontaktov na zamestnancov a štatutárov dodávateľov pri plnení zmlúv

Publikované

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).  Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) […]

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s vybavovaním práv dotknutej osoby

Publikované

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).  Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) […]

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex klientovi

Publikované

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).  Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) […]

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky poskytovania audiotexových služieb spoločnosti PHONOTEX s.r.o.

Publikované

Čl. 1 Úvodné ustanovenia   1.1.       PHONOTEX s.r.o. so sídlom Bojnická 16/A, Bratislava 831 04, IČO: 35 686 600, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10656/B (ďalej len „PHONOTEX“, alebo „Poskytovateľ“)  je v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v zmysle Všeobecného povolenia č. […]