VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky poskytovania audiotexových služieb spoločnosti PHONOTEX s.r.o.

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex klientovi

Všeobecné podmienky poskytovania audiotexových služieb spoločnosti PHONOTEX s.r.o.

 (ďalej len „Všeobecné podmienky“)

vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 

1.1.       PHONOTEX s.r.o. so sídlom Bojnická 16/A, Bratislava 831 04, IČO: 35 686 600, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10656/B (ďalej len „PHONOTEX“, alebo „Poskytovateľ“)  je v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ) (ďalej aj ako „RÚ“) podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať verejnú elektronickú komunikačnú službu s pridanou hodnotou Audiotex.

1.2.       Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Audiotex (ďalej aj ako „Služba“) a jej používanie stanovujú základné technické, prevádzkové, organizačné a obchodné podmienky pre poskytovanie tejto Služby. Súčasne podmienky určujú a ohraničujú základné práva a povinnosti spoločnosti PHONOTEX ako poskytovateľa tejto Služby a fyzických osôb alebo právnických osôb využívajúcich túto Službu.

1.3.       Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby Audiotex (ďalej len „Zmluva“). Poskytovateľ a Užívateľ sa podpisom Zmluvy zaväzujú k jej dodržiavaniu.

 

 

Čl. 2 Základné pojmy

 

2.1.      Poskytovateľ je spoločnosť PHONOTEX.

2.2.      Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Audiotex spoločnosti PHONOTEX.

2.3.      Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby Poskytovateľa alebo požaduje poskytovanie Služby Poskytovateľa pre účely zabezpečenia prístupu k svojim vlastným službám – produktom.

2.4.      Operátor oprávnene poskytuje elektronické komunikačné siete a služby a prostredníctvom svojej siete a na základe Zmluvy o pripojení zabezpečuje prístup užívateľov k službám Poskytovateľa.

2.5.      Animátor – osoba poverená spoločnosťou PHONOTEX na komunikáciu s Užívateľom.

2.6.      Telefónna stanica – telefónnou stanicou sa pre účely týchto Všeobecných podmienok rozumie telefónna prípojka v zmysle Všeobecných podmienok na poskytovanie služby Audiotex, ďalej tiež koncový bod alebo zariadenie mobilnej telefónnej siete slovenských Operátorov.

2.7.      Prístupový kód služby je charakteristické rozlišovacie štvormiestne číslo služby v tvare 09XX. Predstavuje rozlišovací  kód pre prístup k službe.  

2.8.      Prístupové číslo služby predstavuje desaťmiestny číselný reťazec v tvare 09XX TXX XXX, ktorého voľbou je volajúcemu umožnené dosiahnuť zriadenú Službu. Skladá sa z prístupového kódu služby (09XX), z číselného označenia tarify (T = 1 až 8), z číselného označenia spoločnosti a trojmiestnej kombinácie číslic určujúcej konkrétnu službu v súlade s číslovacím plánom Poskytovateľa.

2.9.      Vlastnosti služby sú špecifické možnosti služby Audiotex, ktoré je možné nastaviť v závislosti od potrieb a účelu Služby. Ide predovšetkým o nasledujúce možnosti:

o  služba zabezpečená prostredníctvom osoby tzv. „živá“ služba

o  služba zabezpečená prostredníctvom centrálnych databázových súborov tzv. „pasívna“ služba

2.10.  Elektronické komunikačné siete sú verejné elektronické komunikačné siete požívané na poskytovanie verejne dostupných telefónnych služieb; umožňujú prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie, ako sú napríklad faksimilný prenos alebo prenos dát (ďalej len „EKS“).

2.11.  Cena je aktuálna výška tarify Audiotexovej služby spoločnosti PHONOTEX. Obsahuje buď výšku ceny s DPH za jednu minútu alebo maximálnu cenu s DPH za poskytovanú Službu podľa použitej tarify. Výšky taríf sú jednotné v rámci SR a nerozlišuje sa pri nich silná a slabá prevádzka. V týchto Všeobecných podmienkach môže byť aj odvolávka na cenník Operátora resp. Operátorov.

2.12.  Služba Audiotex je interaktívna informačná služba umožňujúca užívateľom prístup alebo komunikáciu s centrálnymi databázovými súbormi a s osobami prostredníctvom EKS s jednotnou tarifou v rámci SR.

 

 

Čl. 3 Špecifikácia služby Audiotex

 

3.1.      Elektronická komunikačná služba Audiotex je pasívna a interaktívna informačná služba umožňujúca Užívateľom komunikáciu s centrálnymi databázovými súbormi alebo s osobami prostredníctvom EKS. Služba Audiotex patrí do skupiny služieb s pridanou hodnotou tzv. premium rate services (služby so zvýšenou tarifou).

3.2.      Služba Audiotex je atraktívna služba pre všetkých Užívateľov, má celoplošnú pôsobnosť a môžu ju využívať všetci účastníci z celej SR.

3.3.      Poskytovateľ poskytuje službu prostredníctvom EKS Operátorov, s ktorými má uzatvorené zmluvy.

Služba Audiotex je prístupná Užívateľom v automatickej telefónnej prevádzke z ktorejkoľvek telefónnej stanice verejnej telekomunikačnej siete poskytovateľov telefónnej služby prostredníctvom Užívateľom vopred vybraného prístupového čísla služby. Spojenie sa uskutočňuje prostredníctvom prístupového kódu služby 09XX a následnej šesťmiestnej kombinácie podľa číslovacieho plánu poskytovateľa služby. PHONOTEX má od RÚ pridelenú číselnú množinu 0976 TXX XXX, pričom „T“ je tarifné pásmo ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), nasleduje dvojmiestne číselné označenie spoločnosti a trojmiestna kombinácia číslic určujúcich konkrétnu službu v súlade s číslovacím plánom Poskytovateľa.

3.4.      Služba Audiotex nie je povolená pre volania z verejných telefónnych automatov a zo zahraničia.

3.5.      Dĺžka Služby môže byť limitovaná a stanovená na základe zmluvy medzi Poskytovateľom a Operátorom. Po prekročení limitu spojenia bude spojenie ukončené na strane Poskytovateľa.

3.6.      Užívateľovi je volanie na Audiotex spoplatňované v zmysle uvedenej ceny, resp. podľa platného cenníka jednotlivých Operátorov (viac v Čl. 6.).

 

 

Čl. 4 Práva a povinnosti spoločnosti PHONOTEX

 

4.1.  Poskytovateľ má právo:

·      dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby pri plánovaných úpravách a nevyhnutných opravách technického zariadenia, meraniach alebo pri odstraňovaní porúch a v dobe mimoriadnych opatrení,

·      dočasne alebo trvalo prerušiť poskytovanie Služby Užívateľovi z dôvodu nezaplatenia splatnej ceny Operátorovi a to až do zaplatenia,

·      na zmenu prístupového čísla Služby; ak dôjde k systémovej zmene poskytovania služby Audiotex alebo k zmene číslovacieho plánu RÚ. Užívatelia budú informovaní zverejnením nových prístupových čísiel Služieb.

4.2.    Poskytovateľ je povinný:

· zabezpečiť bez zbytočného odkladu odstraňovanie prípadných porúch, ktoré sa pri poskytovaní služby vyskytnú na strane Poskytovateľa,

· zabezpečiť ochranu osobných a evidovaných údajov Užívateľov a telekomunikačného tajomstva v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.3. Poskytovateľ nezodpovedá za obmedzenie, resp. prerušenie poskytovania Služby alebo zníženie kvality poskytovania Služby v prípade, ak bola zapríčinená prevádzkovateľom EKS alebo inou treťou stranou a vyššou mocou resp. v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.4.       Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli Užívateľovi nesprávnym používaním Služby (napr. nedodržaním postupu podľa návodu, vyžiadanie doručenia informácii na zariadenie, ktoré nepodporuje prijatie a spracovanie informácii a dát, nevhodné nastavenie koncového zariadenia a pod.).

4.5.       Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť informácií, ktoré na jeho zariadeniach uložili Užívatelia, obsah a pravdivosť informácií, ktoré sú prenášané medzi Užívateľmi, medzi Užívateľmi a osobami komunikujúcich na „živých“ službách, ďalej za obsah a pravdivosť informácii, ktoré sú doručované, poskytované a prenášané Zákazníkom pre Užívateľov na základe požiadavky a objednávky Zákazníka.

4.6.       Užívateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Užívateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol Užívateľ povinný. Užívateľ nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinností ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

4.7.       Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neuskutočneného alebo chybného spojenia alebo neskorého, prípadne chybného doručenia informácie alebo iného druhu komunikácie, resp. nedoručenia informácie alebo iného druhu komunikácie, najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy, údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia EKS alebo jej časti, ako aj EKS prevádzkovanej iným Operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity EKS alebo kapacity siete iného poskytovateľa služieb elektronickej komunikácie. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služby v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Užívateľa, ak je poskytnutie takejto súčinnosti potrebné pre riadne poskytnutie Služby.

4.8.       Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo iné ujmy, ktoré vzniknú Užívateľovi tým, že požadovaná elektronická komunikačná služba bola poskytovaná s poruchou, s obmedzením alebo nebola poskytnutá vôbec. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Užívateľovi a súvisia s obsahom prenášaných správ, rovnako nezodpovedá Užívateľovi za ušlý zisk, ktorý vznikol ako dôsledok vyššie popísaných udalostí týchto Všeobecných podmienok.

 

 

Čl. 5 Práva a povinnosti užívateľa

 

5.1.Užívateľ má právo:

·      na poskytnutie Služby v zmysle Všeobecných podmienok a za cenu podľa platnej tarify,

·      na bezodplatné odstránenie porúch technického alebo prevádzkového charakteru na strane Poskytovateľa, ktoré vznikli na zariadeniach v jeho vlastníctve,

·      na reklamáciu správnosti úhrady jej výšky a na reklamáciu kvality poskytnutej Služby.

5.2.Užívateľ je povinný:

·      používať Službu a jej označenie Audiotex iba podľa zákona, zmluvy uzatvorenej s  Operátorom EKS a Všeobecných podmienok, prípadne písomných pokynov a návodov spoločnosti PHONOTEX a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,

·      na základe vyúčtovania Operátorom EKS platiť ceny za poskytovanú Službu, platnými Všeobecnými podmienkami a Tarifou Služby, pričom Užívateľ výlučne zodpovedá za to, že úhrada cien bude uskutočnená v lehote splatnosti,

·      vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie Služby neoprávnenými alebo tretími osobami, pričom za dôsledky prípadného zneužitia zodpovedá Užívateľ,

·      doplniť každé oznámenie zaslané spoločnosti PHONOTEX, ak bolo zaslané faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom ako doručením originálu,

·      používať iba také koncové telekomunikačné zariadenia, ktorých technická spôsobilosť k pripojeniu na verejnú telekomunikačnú sieť v Slovenskej republike bola schválená alebo uznaná Telekomunikačným úradom SR.

 

 

Čl. 6 Ceny a platobné podmienky

 

6.1. Sadzby cien za poskytovanie Služby Audiotex, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len „Tarifa“) sú uvedené a Užívateľovi účtované vo výške a spôsobom stanoveným Tarifou Operátora EKS, s ktorým má Užívateľ uzatvorenú zmluvu o pripojení. Stanovené sú tarifné pásma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ktoré sú reprezentované číslami z množiny 0976 – TXX XXX, pričom T je číslo tarifného pásma, nasleduje dvojmiestne číselné označenie spoločnosti a trojmiestna kombinácia číslic určujúcich konkrétnu službu v súlade s číslovacím plánom Poskytovateľa. Ceny za volanie v jednotlivých tarifných pásmach sú uverejnené v cenníku Poskytovateľa, ktorý je dostupný  na internetovej stránke www.phonotex.sk. Pri uskutočnení volania z EKS Operátorov, s ktorými nemá Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o prístupe, môže byť cena ovplyvnená tarifikáciou Operátora, z ktorého EKS je volanie uskutočňované. V tomto prípade sa Užívateľ môže informovať o presnej cene za Službu u svojho Operátora. Spôsob a forma úhrady, právo a podmienky na uplatnenie reklamácie na výšku účtovanej čiastky za Službu, výška sadzby, trvanie a podmienky uplatnenia príslušnej hovorovej jednotky (hovorová jednotka (HJ) predstavuje časový interval, za začiatok ktorého je užívateľovi účtovaná cena za zavolanie pre rôzne druhy volaní sú uvedené v Tarife zmluvného telekomunikačného operátora:

http://www.orange.sk/web/prevas/cennik/pdfcenniky.html

http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-mobilnej-siete/

 www.o2.sk/pre-vas/volania/cennik a pod..

6.2.    V prípade rozdielov v cenníku Poskytovateľa a Operátora má prednosť cenník Operátora.

6.3.    Poskytovateľ informuje pri inzercii, propagácii, publikácii alebo poskytovaní Služby Užívateľa o cene platnej v okamihu ponuky zvlášť pre každého Operátora alebo o maximálnej cene pre všetkých Operátorov. Ceny sú vrátane DPH a sú vyjadrené numericky.

6.4.    Poplatky za služby vyberá od Užívateľa Operátor EKS, ktorej účastníkom je Užívateľ. Použitím služby Užívateľ vyjadruje súhlas s cenou, ktorú od neho vyberie Operátor EKS, z ktorej je volanie uskutočnené.

6.5.    Ceny za poskytnuté služby je užívateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na príslušnom vyúčtovaní, resp. upomienke svojho zmluvného Operátora EKS, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o pripojení.

 

 

Čl. 7 Právo a súdna príslušnosť

 

7.1.       Poskytovateľ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2.       Práva a povinnosti Poskytovateľa, Užívateľa a Zákazníka sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Zákona, prípadne Zmluvou (vrátane jej zmien a dodatkov), Všeobecnými podmienkami, platným cenníkom, Všeobecnými podmienkami operátorov a cenníkmi operátorov, s ktorými bol Užívateľ a Zákazník oboznámený.

 

 

Čl. 8 Reklamačný poriadok

 

8.1.    Užívateľ je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality poskytnutých služieb.

8.2.       Reklamáciu je užívateľ oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti PHONOTEX na zverejnenú kontaktnú adresu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené poskytovateľovi po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

8.3.       V písomnej reklamácii je užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením popisu Služby a kompletného prístupového čísla Služby, ktorého sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

8.4.       Poskytovateľ prešetrí oprávnenosť reklamácie na základe poskytnutých údajov a bezodkladne písomne informuje Užívateľa o výsledku reklamácie.

8.5.V prípade oprávnenej reklamácie Poskytovateľ zjedná nápravu.

8.6.       Predmetom reklamácie nemôže byť Služba, ktorej nekvalita vznikla v dôsledku chýb pri prenose informácii alebo dát v EKS a tieto chyby neboli zavinené Poskytovateľom.

8.7.       Predmetom reklamácie nemôžu byť škody, ktoré vznikli Užívateľovi nesprávnym používaním Služby.

8.8.       Predmetom reklamácie nemôže byť výška ceny za riadne poskytnutú Službu, ak je táto cena riadne uvádzaná v zmysle Všeobecných podmienok, prípadne je na ňu Užívateľ upozornený pred použitím Služby.

8.9.       Reklamácia vo veci prešetrenia poskytnutia Služby nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnutú Službu Operátorovi, z ktorého EKS bolo volanie uskutočnené. Reklamácie ohľadom úhrad vybavuje príslušný Operátor EKS, ktorej je Užívateľ účastníkom.

 

 

Čl. 9 Telekomunikačné tajomstvo a ochrana osobných údajov

 

9.1.Predmetom telekomunikačného tajomstva sú:

a) informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní služieb, najmä obsah prenášaných informácií,

b) údaje komunikujúcich strán,

c) prevádzkové doklady súvisiace s verejnými elektronickými komunikačnými službami.

9.2.       Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname účastníkov.

9.3.       Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb alebo náhodne.

9.4.       Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť len Telekomunikačnému úradu a osobe, ktorej sa týka, oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom a štátnemu orgánu oprávnenému na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu, vyšetrovania, zisťovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov.

9.5.       Poskytovateľ je napriek neuverejneniu účastníka v telefónnom zozname povinný poskytovať súdom, prokuratúre a iným štátnym orgánom podľa osobitných predpisov informácie, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov.

9.6.       Nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií a dát prenášaných prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí inými osobami ako sú komunikujúce osoby, okrem zmluvne dohodnutého spôsobu s účastníkom elektronickej komunikačnej služby a v rámci výkonu zákonných oprávnení štátnych orgánov, nie je dovolené. Zákaz sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú:

a) pôvodcu zlomyseľného volania,

b) pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,

c) pôvodcu volania zneužívajúceho službu využitím telekomunikačného zariadenia vo svoj prospech na ujmu podniku alebo tretej osoby,

d) koncových telekomunikačných zariadení, z ktorých sa uskutočnili konania podľa písmen a) až c)

9.7.       Údaje o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

 

 

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

 

10.1.   Text Všeobecných podmienok je záväzný.

10.2.   Tieto Všeobecné podmienky sú uverejnené na internetových stránkach www.phonotex.sk.

10.3.   Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Audiotex doplňovať, prípadne zmeniť aj bez súhlasu Užívateľa.

10.4.   Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

10.5.   Tieto Všeobecné podmienky spoločnosti PHONOTEX na poskytovanie služby Audiotex nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15. 07. 2015.

10.6.   Doručovanie písomností: PHONOTEX s.r.o., Bojnická 16/A, 831 04  Bratislava, e-mail: phonotex@phonotex.sk